Notariusz Laura Ferorelli - wykształcenie i doświadczenie

Notariusz Laura Ferorelli jest absolwentką prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Lublinie w 2021 roku, odbyła 3,5 letnią aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie.

Jako osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza - zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158) - dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

W sposób przystępny i zrozumiały udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnych, wyliczy wysokości taksy notarialnej oraz należnych podatków i opłat sądowych, a ponadto zapewni rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy, tak by zagwarantować Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując przy tym bezstronność i staranność.

Jako notariusz jest zobowiązana zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których została poinformowana ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oznacza to utrzymywanie w tajemnicy informacji, takich jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane spółki. Notariusz czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Więcej informacji dotyczących działalności naszej kancelarii notarialnej mogą Państwo uzyskać telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

 

Co można przekazać w akcie darowizny?

Jedną z form przekazania pieniędzy albo innych dóbr materialnych jest darowizna. Co ważne, umowa darowizny powinna być zawierana w formie aktu notarialnego. Jest to szczególnie istotne w przypadku niewykonania umowy przez obdarowanego, ponieważ wówczas przekazujący darowiznę otrzymuje prawo do dochodzenia przed sądem wykonania określonej umowy. W dzisiejszym wpisie skupimy się na tym, co można przekazać w akcie darowizny i co się z tym wiąże.

 

Pieniądze i rzeczy, czyli najpopularniejsze formy darowizny 

Wielu klientom naszej kancelarii notarialnej darowizna podobnie jak testament zwykle kojarzy się z otrzymaniem pieniędzy albo przedmiotów. Rzeczywiście, jednym z najczęstszych przedmiotów darowizny są pieniądze, a darczyńca zobowiązuje się do dokonania przelewu albo przekazania określonej kwoty w gotówce. Warto również wspomnieć, że kodeks cywilny nie przewiduje ograniczeń, jeżeli chodzi o darowizny pieniędzy. W formie darowizny można przekazać też przedmioty. Co ważne, musi to być określona rzecz, która powinna być oznaczona co do tożsamości (na przykład nieruchomość o konkretnym numerze księgi wieczystej albo samochód o konkretnym numerze rejestracyjnym).

darowizna dom

 

Co jeszcze można przekazać w akcie darowizny? 

Warto wiedzieć, że pieniądze i nieruchomości to nie jedyne dobra, które można przekazać w akcie darowizny. Czasami zdarza się też tak, że darczyńca chce przekazać komuś określone prawo, które wcześniej należało wyłącznie do niego. Mowa tutaj przede wszystkim o prawie autorskim czy prawie użytkowania wieczystego. Ponadto, jeżeli darczyńca wyraża taką wolę, to może ustanowić na rzecz drugiej osoby służebność osobistą albo służebność gruntową.

Oprócz tego darowizną może być też umorzenie postępowania. Taka sytuacja może mieć na przykład miejsce, jeżeli sporządzający darowiznę pożyczył dziecku czy innej osobie określoną kwotę pieniędzy, którą ta miała mu oddać, jednak po upływie pewnego czasu postanowił z tego zrezygnować. Co więcej, może to być też kwestia zobowiązań wobec osoby trzeciej, na przykład spłacenie kredytu w banku i nieoczekiwanie zwrotu pieniędzy. Oprócz tego w akcie darowizny można też przekazać rzeczy jeszcze nieistniejące.

 

 

Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej