Dłonie na klawiaturze laptopa

Studio Notarile – Notaio Laura Ferorelli

Benvenuti nel sito ufficiale del Notaio Laura Ferorelli. Nostro studio è situato nel centro di Lublino in Aleje Racławickie nr 10/18. Forniamo una gamma completa di attività notarili. I nostri servizi non si limitano solo alla città di Lublino, serviamo clienti dall'intera provincia di Lublino e dall'intero paese.

Gamma di servizi notarili

Un notaio opera in tutti i settori tradizionalmente propri dell’attività notarile, curando per ciascuna pratica anche i rilevanti aspetti tributari. Lo studio ha maturato notevoli capacità ed esperienza nei settori: immobiliare, societario e nei settori che riguardano la famiglia e le successioni.
Attività notarili:

 • redazione di atti notarili;
 • redige atti attestanti l'eredità;
 • redige atti notarili, autentiche e conferme;
 • redige atti notarili di conferma;
 • predispone protesti di cambiali e assegni;
 • accetta documenti, denaro e titoli in deposito;
 • prepara copie autenticate dei documenti;
 • redige, su richiesta delle parti, bozze di atti notarili e altri atti;
 • Un notaio autentica:
 • firme;
 • copie di atti presentati al notaio;
 • data di presentazione/trasmissione di un documento;
 • il fatto che una persona sia viva o presente in un luogo.

Inoltre, forniamo consulenza legale gratuita sui servizi notarili, compresi i documenti notarili necessari - in polacco, inglese, italiano, spagnolo e francese. Per il comfort dei nostri clienti, lo studio è stato dotato di aria condizionata e accesso a Internet wireless gratuito. Previo appuntamento telefonico, il notaio potrà incontrarvi presso il nostro studio anche il sabato.
Maggiori informazioni sulle nostre attività possono essere ottenute telefonicamente o tramite il modulo di contatto sul sito web.

 

Notariusz Laura Ferorelli - wykształcenie i doświadczenie

Notariusz Laura Ferorelli jest absolwentką prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Lublinie w 2021 roku, odbyła 3,5 letnią aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie.

Jako osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza - zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158) - dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

W sposób przystępny i zrozumiały udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnych, wyliczy wysokości taksy notarialnej oraz należnych podatków i opłat sądowych, a ponadto zapewni rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy, tak by zagwarantować Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując przy tym bezstronność i staranność.

Jako notariusz jest zobowiązana zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których została poinformowana ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oznacza to utrzymywanie w tajemnicy informacji, takich jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane spółki. Notariusz czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

 

Notariusz dla Ukraińców w Lublinie

Nasza kancelaria jest w pełni przygotowana do niesienia pomocy prawnej dla przebywających w Lublinie obywateli Ukrainy. Notariusz oferuje porady dla uchodźców w sprawach opieki nad dziećmi czy majątku pozostawionego na terytorium objętym działaniami wojennymi. Usługi notarialne dla Ukraińców obejmują między innymi sporządzanie umów, spisywanie oświadczeń stron, przygotowywanie aktów notarialnych, udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkie inne czynności związane z postępowaniem prawnym. Obywatele Ukrainy mogą liczyć na rzetelną pomoc oraz szybkie i kompleksowe załatwienie swoich spraw.

 

Notariusz jako podmiot niezależny

Jedną z podstawowych funkcji notariusza jest uczestniczenie w procesie sporządzania aktów notarialnych jako osoba niezależna. Jego obecność daje gwarancję, że prawa wszystkich stron są przestrzegane. Notariusze w Lublinie pomagają klientom zrozumieć konsekwencje prawne podejmowanych decyzji. Jako osoby bezstronne notariusze stoją na straży zgodności dokumentów z prawem, ich autentyczności oraz dobrowolności składanych podpisów. Warto zwrócić uwagę, że usługi notarialne są regulowane przez ustawę o notariacie oraz rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek notarialnych. Zapewnia to jednoznaczne ramy prawne i transparentność kosztów związanych z korzystaniem z usług kancelarii.

Więcej informacji dotyczących działalności naszej kancelarii notarialnej mogą Państwo uzyskać telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

 

Nostro studio

Kobieta przy laptopie

Chi siamo

Kobieta przy laptopie

Aree di competenza

Teczki z dokumentami

Documenti

Kalkulator i miniaturowy dom

Commisioni

Studio Notarile Notaio Laura Ferorelli - servizi notarili completi

Leggi di più