Notariusz Laura Ferorelli - wykształcenie i doświadczenie

Notariusz Laura Ferorelli jest absolwentką prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Lublinie w 2021 roku, odbyła 3,5 letnią aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie.

Jako osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza - zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158) - dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

W sposób przystępny i zrozumiały udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnych, wyliczy wysokości taksy notarialnej oraz należnych podatków i opłat sądowych, a ponadto zapewni rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy, tak by zagwarantować Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując przy tym bezstronność i staranność.

Jako notariusz jest zobowiązana zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których została poinformowana ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oznacza to utrzymywanie w tajemnicy informacji, takich jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane spółki. Notariusz czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Więcej informacji dotyczących działalności naszej kancelarii notarialnej mogą Państwo uzyskać telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

 

Stos dokumentów

Umowa darowizny w Lublinie

Przepisy prawa cywilnego wskazują na powinność zawierania umowy darowizny w formie aktu notarialnego. W razie spełnienia przyrzeczonego świadczenia umowa darowizny zawarta z pominięciem formy szczególnej jest jednak ważna. Zachowanie formy aktu notarialnego w przypadku umowy darowizny jest istotne w aspekcie skutków niewykonania przez darczyńcę przyrzeczonego świadczenia. W przypadku zachowania formy szczególnej przy zawieraniu umowy darowizny, obdarowany zyskuje prawo dochodzenia przed sądem wykonania takiej umowy.

 

Dla jakich umów darowizny wymagana jest forma aktu notarialnego?

Nie każda umowa darowizny wymaga zachowania formy szczególnej dla swojej ważności. Są jednak sytuacje, kiedy przepisy prawa uzależniają ważność umowy darowizny od zawarcia jej w przepisanej prawem formie szczególnej. Do takich wyjątków należy np.: umowa darowizny nieruchomości lub przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą nieruchomości. W tych przypadkach forma aktu notarialnego została zastrzeżona ad solemnitatem, tj. pod rygorem nieważności. Oznacza to, że oświadczenie woli dotyczące darowizny nieruchomości lub przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą nieruchomości, dokonane bez zachowania formy szczególnej jest nieważne.

 


Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej