Opłaty notarialne w Lublinie

Podczas spotkań z klientami mojej Kancelarii Notarialnej w Lublinie często pojawiają się pytania dotyczące cennika kosztów notarialnych, a dokładniej uwarunkowania poszczególnych stawek za konkretne czynności prawne. Kwota do uregulowania za wyświadczoną przez nas usługę zależy od wartości czynności notarialnej. Należy wiedzieć, że opłata notarialna (inaczej taksa notarialna) to wynagrodzenie notariusza za wykonaną pracę, tj. udokumentowanie konkretnej czynności prawnej. Wysokość taksy notarialnej jest uzależniona bezpośrednio od wartości czynności notarialnej, jednak jej maksymalną wartość, stawki i zakres określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

W zakresie opłat i kosztów notarialnych wyróżnia się:

  • taksę notarialną – wynagrodzenie notariusza powiększone o podatek VAT, który wynosi 23%,
  • opłaty publicznoprawne, w szczególności: opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn.

Szczegółowe informacje dotyczące cennika kancelarii notarialnej w Lublinie można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. W przypadku czynności, które wymagają dostarczenia i sprawdzenia dokumentacji, notariusz określi stawki opłat podczas bezpośredniej wizyty w kancelarii notarialnej.

Osoba używająca kalkulatora


Jakie elementy mają wpływ na koszty notarialne?

Koszty notarialne zależą od zakresu dokonywanych czynności notarialnych, wartości przedmiotu czynności notarialnej, niezbędnych wydatków poniesionych w celu przeprowadzenia czynności, liczby kopii dokumentów: wypisów, odpisów i wyciągów, a także kwoty podatku VAT. W przypadku, gdy notariusz dokonał czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii, może naliczyć wynagrodzenie powiększone o ustaloną przepisami rozporządzenia kwotę:

  • w porze dziennej, tj. pomiędzy godziną 8 a 20 – 50 zł,

  • w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100zł

za każdą godzinę przeznaczoną na dokonanie tej czynności, liczoną od opuszczeniu kancelarii do powrotu. Cennik usług notarialnych mojej kancelarii notarialnej w Lublinie jest podany w sposób orientacyjny. W celu wyliczenia całkowitych kosztów indywidualnej czynności notarialnej należy kontaktować się z Kancelarią osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Transparentność cennika usług notariusza

Aby uniknąć niepewności związanej z kosztami usług Kancelarii, warto zwrócić uwagę na przejrzystość i jawność cennika usług notariusza, pozwalające zbudować z klientem relację opartą na zaufaniu. Transparentny cennik umożliwia dokładne zaplanowanie wydatków. W przypadku działań o charakterze prawno-finansowym nie ma miejsca na nieprzewidziane koszty, gdyż mogą one wpłynąć na sytuację materialną klienta. Z tego powodu dostępność jasnych informacji dotyczących opłat notarialnych jest istotna dla obydwu stron, jest także świadectwem szacunku Kancelarii wobec klientów. Jesteśmy przekonani, że niejednoznaczne zasady w relacjach biznesowych mogą prowadzić do nieporozumień i braku satysfakcji, dlatego precyzyjnie odpowiadamy na pytania o koszt sporządzenia dokumentów notarialnych lub wykonania innych czynności przez notariusza.

 

Dlaczego taksa notarialna jest regulowana prawnie?

Taksa notarialna reguluje wysokość opłat za czynności notarialne. Gwarantuje ona równość w dostępie do usług notarialnych dla wszystkich klientów. Określenie minimalnych i maksymalnych stawek za poszczególne usługi notarialne jest istotne zwłaszcza w przypadku zawierania umów, sporządzania testamentów lub pełnomocnictw. Regulacja taksy notarialnej wpływa na to, że notariusze budują swoją renomę wyłącznie na podstawie jakości usług oraz zakresu świadczonych czynności.

 

Każdą czynność wyliczamy dla Państwa indywidualnie

Przyjmujemy płatności gotówką, przelewem oraz kartami płatniczymi Visa, MasterCard, Maestro oraz BLIK.

Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie limitów w Państwa bankach.


Kancelaria posiada następujące rachunki bankowe w Banku Pekao S.A. (BIC/SWIFT PKOPPLPW):

Rachunek do wpłat na poczet podatków, opłat sądowych oraz taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT:

  • PLN: 75 1240 2382 1111 0011 0595 1556

Rachunki depozytowe:

  • PLN: 43 1240 2470 1111 0011 0719 5066
  • EUR: 80 1240 2382 1978 0011 0595 1572
  • USD: 44 1240 2382 1787 0011 0595 1585
  • GBP: 97 1240 2382 1789 0011 0595 1598
  • CHF: 53 1240 2382 1797 0011 0595 1602

 


Na koszt sporządzonej czynności notarialnej najczęściej składają się podatki, opłata sądowa i taksa notarialna.

Podatki:

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dokonywanych w formie aktu notarialnego (np. umowy sprzedaży) i jest zobowiązany uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku, a także jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn (SiD) od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie i zobowiązany jest pobrać od podatnika należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.

Linki:

PCC:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000860959

SiD:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19830450207

Notariusz jako płatnik pobiera od strony czynności notarialnej podatek i przekazuje go właściwym organom państwowym.

Opłata sądowa: 

Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej zawarty w akcie notarialnym podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej. 

Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Link:

OPŁATA SĄDOWA:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051671398

 

Taksa notarialna:

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie, które nie może być wyższe nie maksymalne stawki taksy notarialnej. Do wynagrodzenia notariusza dolicza się podatek od towarów i usług w stawce 23 % zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Link:
TAKSA NOTARIALNA: 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000272

 


Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej