Notariusz Laura Ferorelli - wykształcenie i doświadczenie

Notariusz Laura Ferorelli jest absolwentką prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Lublinie w 2021 roku, odbyła 3,5 letnią aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie.

Jako osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza - zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158) - dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

W sposób przystępny i zrozumiały udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnych, wyliczy wysokości taksy notarialnej oraz należnych podatków i opłat sądowych, a ponadto zapewni rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy, tak by zagwarantować Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując przy tym bezstronność i staranność.

Jako notariusz jest zobowiązana zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których została poinformowana ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oznacza to utrzymywanie w tajemnicy informacji, takich jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane spółki. Notariusz czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Więcej informacji dotyczących działalności naszej kancelarii notarialnej mogą Państwo uzyskać telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

 

Młotek na książce

Księgi wieczyste - założenie i wypis w Lublinie

Księgi wieczyste to publiczny rejestr nieruchomości, który prowadzony jest w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste umożliwiają ujawnienie praw rzeczowych, osobistych oraz roszczeń, dotyczących konkretnej nieruchomości, a w niektórych przypadkach wpis do księgi wieczystej jest niezbędną czynnością, która konstytuuje prawo rzeczowe. Wykreślenie z księgi wieczystej jest traktowane również jako wpis. Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece ustanowiła zasadę jawności ksiąg wieczystych. Obecnie zakładanie ksiąg wieczystych oraz ich prowadzenie odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

 

Jakie informacje można znaleźć w księdze wieczystej?

Księga wieczysta składa się z czterech działów, które zawierają szczegółowe informacje na temat nieruchomości. Precyzyjne oznaczenie nieruchomości oraz wskazanie ujawnionych praw na nieruchomości znaleźć można w dziale pierwszym. Dział drugi ujawnia informacje na temat właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości, natomiast dział trzeci wskazuje ograniczone prawa rzeczowe i roszczenia, które obciążają nieruchomość. W czwartym dziale znajdują się informacje dotyczące założonych na nieruchomości hipotek. Nasza kancelaria zajmuje się przygotowaniem wymaganej dokumentacji notarialnej, niezbędnej do dokonania wpisów i wykreślenia zapisów z księgi wieczystej.

 


Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej