Młotek na książce

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste to publiczny rejestr nieruchomości, który prowadzony jest w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste umożliwiają ujawnienie praw rzeczowych, osobistych oraz roszczeń, dotyczących konkretnej nieruchomości, a w niektórych przypadkach wpis do księgi wieczystej jest niezbędną czynnością, która konstytuuje prawo rzeczowe. Wykreślenie z księgi wieczystej jest traktowane również jako wpis. Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece ustanowiła zasadę jawności ksiąg wieczystych. Obecnie zakładanie ksiąg wieczystych oraz ich prowadzenie odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

 

Jakie informacje można znaleźć w księdze wieczystej?

Księga wieczysta składa się z czterech działów, które zawierają szczegółowe informacje na temat nieruchomości. Precyzyjne oznaczenie nieruchomości oraz wskazanie ujawnionych praw na nieruchomości znaleźć można w dziale pierwszym. Dział drugi ujawnia informacje na temat właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości, natomiast dział trzeci wskazuje ograniczone prawa rzeczowe i roszczenia, które obciążają nieruchomość. W czwartym dziale znajdują się informacje dotyczące założonych na nieruchomości hipotek. Nasza kancelaria zajmuje się przygotowaniem wymaganej dokumentacji notarialnej, niezbędnej do dokonania wpisów i wykreślenia zapisów z księgi wieczystej.

 


Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej