Młotek na książce

Księgi wieczyste: założenie i wpis — Lublin

Księgi wieczyste to publiczny rejestr nieruchomości prowadzony w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Dokumenty umożliwiają ujawnienie praw rzeczowych, osobistych oraz roszczeń dotyczących konkretnej nieruchomości, a w niektórych przypadkach wpis do księgi wieczystej jest niezbędną czynnością, która konstytuuje prawo rzeczowe. Wykreślenie z księgi wieczystej jest traktowane również jako wpis. Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece ustanowiła zasadę jawności ksiąg wieczystych. Obecnie zakładanie ksiąg wieczystych oraz ich prowadzenie odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

Jakie informacje znajdują się w księdze wieczystej?

Księga wieczysta składa się z następujących działów:

  • dział I: zawiera informacje dotyczące oznaczenia nieruchomości — wskazuje jej adres, powierzchnię, liczbę kondygnacji budynku czy znajdujących się w nim pomieszczeń. W tym dziale znajdują się także dane dotyczące ewentualnych uprawnień do poruszania się po sąsiednich działkach, korzystania z parkingu itp.;
  • dział II: zawarte w nim informacje dotyczą właściciela lub właścicieli nieruchomości, a także przypadających im z tytułu własności udziałów. W dziale II będą znajdowały się także informacje dotyczące ewentualnego wieczystego użytkowania nieruchomości;
  • dział III: zawiera dane dotyczące obciążeń nieruchomości takich jak służebności osobiste, służebności gruntowe, służebności przesyłu;
  • dział IV: znajdują się w nim dane dotyczące hipoteki.

Warto pamiętać o zasadzie jawności ksiąg wieczystych. Zgodnie z nią każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może zapoznać się z jej treścią. W praktyce oznacza to również, że nie można zasłaniać się nieznajomością treści ksiąg wieczystych np. po zakupie nieruchomości obciążonej hipoteką.

Istotna jest także zasada wiarygodności ksiąg wieczystych. Zgodnie z nią przyjmuje się, że prawo jawne z księgi wieczystej odpowiada stanowi faktycznemu, a prawo wykreślone z księgi nie istnieje.

 

Wpisy i wykreślenia z księgi wieczystej

Dokonujemy wpisów i wykreśleń z ksiąg wieczystych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Sprawdzamy również stan prawny konkretnych nieruchomości, postępując zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i zasadami etyki zawodowej w celu ochrony interesów prawnych Klientów. Zajmujemy się przygotowaniem wymaganej dokumentacji notarialnej. Udzielamy również wsparcia merytorycznego dotyczącego kwestii, które pojawiają się w trakcie przeprowadzania konkretnych czynności notarialnych.

 

Jak sprawdzić informacje w księdze wieczystej swojej nieruchomości?

Aby sprawdzić jakiekolwiek wpisy w księdze wieczystej, należy znać ich numer. Można go znaleźć m.in. w akcie notarialnym. Dostęp do ksiąg wieczystych jest możliwy za pośrednictwem Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW), gdzie można je przeglądać bezpłatnie. Znajdują się tam szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości, podzielone na cztery działy. Są to kolejno: dane identyfikacyjne nieruchomości, przebieg prawa własności, obciążenia oraz inne ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości.

Jeżeli nie mają Państwo pewności co do interpretacji danych zawartych w księdze wieczystej lub potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu konkretnych informacji, zapraszamy do kontaktu z moją kancelarią. Notariusz, jako osoba mająca dostęp do ksiąg wieczystych oraz posiadająca stosowną wiedzę w zakresie prawa, pomoże rozwikłać wszelkie wątpliwości oraz udzieli odpowiednich porad.

 

Księgi wieczyste a hipoteka

Hipoteka to obciążenie prawa własności nieruchomości, które ma na celu zabezpieczenie spłaty określonego długu. Najczęściej jest to kredyt hipoteczny udzielony przez bank, ale może to być również zobowiązanie wynikające na przykład z umowy cywilnoprawnej. Wpis hipoteki do księgi wieczystej może mieć różne konsekwencje dla właściciela nieruchomości. W przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego, bank będzie miał pierwszeństwo przed innymi wierzycielami w odzyskaniu swoich należności. Oznacza to, że jeżeli właściciel nie spłaci kredytu, bank jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie licytacji komorniczej nieruchomości. W efekcie może dojść do utraty własności na rzecz wierzyciela.

W sytuacji, gdy obciążenie nieruchomości nie wynika z kredytu hipotecznego, lecz z innego zobowiązania, takiego jak alimenty czy dług cywilnoprawny, także oddziałuje to na stan prawny nieruchomości. Właściciel jest odpowiedzialny za spłatę powstałego długu, a brak spłaty zobowiązania może skutkować egzekucją komorniczą oraz utratą prawa własności.


Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej