Notariusz Laura Ferorelli - wykształcenie i doświadczenie

Notariusz Laura Ferorelli jest absolwentką prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Lublinie w 2021 roku, odbyła 3,5 letnią aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie.

Jako osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza - zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158) - dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

W sposób przystępny i zrozumiały udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnych, wyliczy wysokości taksy notarialnej oraz należnych podatków i opłat sądowych, a ponadto zapewni rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy, tak by zagwarantować Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując przy tym bezstronność i staranność.

Jako notariusz jest zobowiązana zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których została poinformowana ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oznacza to utrzymywanie w tajemnicy informacji, takich jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane spółki. Notariusz czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Więcej informacji dotyczących działalności naszej kancelarii notarialnej mogą Państwo uzyskać telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

 

Czynności notarialne i obsługa notarialna w Lublinie

Kancelaria Notarialna Notariusz Laury Ferorelli w Lublinie zajmuje się kompleksową obsługą czynności notarialnych. Są to czynności dokonywane przez notariusza, dzięki którym na mocy prawa lub z woli stron nadawana jest dokumentom ranga dokumentów urzędowych. Czynność notarialna nie może być sprzeczna z prawem, a w razie żądania strony dokonania czynności niezgodnej z przepisami prawa notariusz zobowiązany jest odmówić dokonania takiej czynności oraz uzasadnić odmowę jej dokonania w formie protokołu. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Jeśli stroną czynności notarialnej jest osoba nieposługująca się językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

 

Uścisk dłoni


Jakie usługi świadczy nasza Kancelaria Notarialna?

Zakres usług, które świadczy nasza Kancelaria Notarialna w Lublinie obejmuje dokonywanie wszelkich czynności, dla których przewidziano formę notarialną, w tym m.in. sporządzanie:

  • aktów notarialnych i aktów poświadczenia dziedziczenia (umów: sprzedaży, darowizny, zamiany, o dożywocie, działu spadku, zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego, deweloperskich, przedwstępnych, warunkowych, spółek, majątkowych małżeńskich oraz pełnomocnictw, testamentów, oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, o poddaniu się rygorowi egzekucji, o ustanowieniu służebności czy hipoteki),
  • poświadczeń (własnoręczności podpisów, wzorów podpisów oraz zgodności kopii dokumentów z oryginałem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu),
  • protokołów, np. walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zebrań wspólnot mieszkaniowych,
  • protestów weksli i czeków,
  • wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Poza powyższymi czynnościami w ramach naszych usług notarialnych zajmujemy się doręczaniem oświadczeń, przyjmowaniem na przechowanie pieniędzy, dokumentów i papierów wartościowych oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

 

 


Nasze usługi - na tym znamy się najlepiej

Napis piórem na kartce

Akty notarialne

Sterta dokumentów
Koperta

Dziedziczenie

Młotek na książce

Księgi wieczyste

Pieczątka

Poświadczenia notarialne

Testament z pieczątką

Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej