Czynności notarialne i obsługa notarialna w Lublinie

Kancelaria Notarialna Notariusz Laury Ferorelli w Lublinie zajmuje się kompleksową obsługą czynności notarialnych. Są to czynności dokonywane przez notariusza, dzięki którym na mocy prawa lub z woli stron nadawana jest dokumentom ranga dokumentów urzędowych. Czynność notarialna nie może być sprzeczna z prawem, a w razie żądania strony dokonania czynności niezgodnej z przepisami prawa notariusz zobowiązany jest odmówić dokonania takiej czynności oraz uzasadnić odmowę jej dokonania w formie protokołu. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Jeśli stroną czynności notarialnej jest osoba nieposługująca się językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

 

Uścisk dłoni


Jakie usługi świadczy moja Kancelaria Notarialna?

Zakres usług, które świadczy moja Kancelaria Notarialna w Lublinie obejmuje dokonywanie wszelkich czynności, dla których przewidziano formę notarialną, w tym m.in. sporządzanie:

  • aktów notarialnych i aktów poświadczenia dziedziczenia (umów: sprzedaży, darowizny, zamiany, o dożywocie, działu spadku, zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego, deweloperskich, przedwstępnych, warunkowych, spółek, majątkowych małżeńskich oraz pełnomocnictw, testamentów, oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, o poddaniu się rygorowi egzekucji, o ustanowieniu służebności czy hipoteki),
  • poświadczeń (własnoręczności podpisów, wzorów podpisów oraz zgodności kopii dokumentów z oryginałem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu),
  • protokołów, np. walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zebrań wspólnot mieszkaniowych,
  • protestów weksli i czeków,
  • wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Poza powyższymi czynnościami w ramach usług notarialnych zajmuje się doręczaniem oświadczeń, przyjmowaniem na przechowanie pieniędzy, dokumentów i papierów wartościowych oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

 

Znaczenie czynności notarialnych dla zachowania bezpieczeństwa prawnego

Notariusz posiada wszelkie uprawnienia do dokonywania różnych czynności notarialnych. Jego obowiązkiem jest stwierdzenie tożsamości stron i wykonywanie czynności w taki sposób, aby zapewnić wszystkim uczestnikom ochronę przed ewentualnymi sporami czy oszustwami. Czynności notarialne realizowane w mojej kancelarii w Lublinie mają charakter formalny i wiążą się z przestrzeganiem ściśle określonej procedury. Dzięki temu strony mają pewność, że ich umowy zostaną sporządzone zgodnie z polskim prawem oraz będą ważne i skuteczne. Wprowadzenie aktów notarialnych w życie ma na celu ułatwienie egzekwowania praw przez osoby zainteresowane oraz szybsze rozstrzyganie ewentualnych sporów sądowych.

 

Czynności notarialne w zakresie nieruchomości

W przypadku transakcji związanych z nieruchomościami czynności notarialne odgrywają szczególnie istotną rolę. Notariusz jest niejako gwarantem bezpieczeństwa, ponieważ dokonuje wpisu do księgi wieczystej, która jest publicznym rejestrem prawa własności. Akt notarialny zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest jednym z najbardziej powszechnych dokumentów notarialnych. Podczas jego sporządzania notariusz pełni funkcję mediatora oraz odpowiada za legalność i ważność całego procesu. Sprawdza stan prawny nieruchomości, tożsamość sprzedającego i kupującego oraz zabezpiecza interesy obu stron. W tym obszarze warto również wskazać na umowę darowizny, umożliwiającej przekazanie tytułu własności nieruchomości na rzecz obdarowanego.


Moje usługi - na tym znam się najlepiej

Napis piórem na kartce

Akty notarialne

Sterta dokumentów

Darowizny

Koperta

Dziedziczenie

Młotek na książce

Księgi wieczyste

Pieczątka

Poświadczenia notarialne

Testament z pieczątką

Testament

Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej