Czynności notarialne i obsługa notarialna w Lublinie

Kancelaria Notarialna Notariusz Laury Ferorelli w Lublinie zajmuje się kompleksową obsługą czynności notarialnych. Są to czynności dokonywane przez notariusza, dzięki którym na mocy prawa lub z woli stron nadawana jest dokumentom ranga dokumentów urzędowych. Czynność notarialna nie może być sprzeczna z prawem, a w razie żądania strony dokonania czynności niezgodnej z przepisami prawa notariusz zobowiązany jest odmówić dokonania takiej czynności oraz uzasadnić odmowę jej dokonania w formie protokołu. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Jeśli stroną czynności notarialnej jest osoba nieposługująca się językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

 

Uścisk dłoni


Jakie usługi świadczy nasza Kancelaria Notarialna?

Zakres usług, które świadczy nasza Kancelaria Notarialna w Lublinie obejmuje dokonywanie wszelkich czynności, dla których przewidziano formę notarialną, w tym m.in. sporządzanie:

  • aktów notarialnych i aktów poświadczenia dziedziczenia (umów: sprzedaży, darowizny, zamiany, o dożywocie, działu spadku, zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego, deweloperskich, przedwstępnych, warunkowych, spółek, majątkowych małżeńskich oraz pełnomocnictw, testamentów, oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, o poddaniu się rygorowi egzekucji, o ustanowieniu służebności czy hipoteki),
  • poświadczeń (własnoręczności podpisów, wzorów podpisów oraz zgodności kopii dokumentów z oryginałem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu),
  • protokołów, np. walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zebrań wspólnot mieszkaniowych,
  • protestów weksli i czeków,
  • wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Poza powyższymi czynnościami w ramach naszych usług notarialnych zajmujemy się doręczaniem oświadczeń, przyjmowaniem na przechowanie pieniędzy, dokumentów i papierów wartościowych oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

 

 


Nasze usługi - na tym znamy się najlepiej

Napis piórem na kartce

Akty notarialne

Sterta dokumentów
Koperta

Dziedziczenie

Młotek na książce

Księgi wieczyste

Pieczątka

Poświadczenia notarialne

Testament z pieczątką

Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej