Koperta

Dziedziczenie spadku

Dokumentem, który potwierdza dziedziczenie spadku po osobie zmarłej może być akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, sporządzony przez notariusza. Notarialne akty poświadczenia dziedziczenia, które zostały zarejestrowane w ogólnokrajowym rejestrze elektronicznym (Rejestrze Spadkowym) wywołują takie same skutki prawne jak prawomocne postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Kancelaria Notarialna w Lublinie udziela kompleksowej, nieodpłatnej informacji w zakresie poświadczeń notarialnych, w tym wykonania poświadczenia dziedziczenia oraz niezbędnych dokumentów, a także kosztów sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do poświadczenia dziedziczenia?

Do sporządzenia protokołu dziedziczenia potrzebne są następujące dokumenty:

  • odpis aktu zgonu spadkodawcy,

  • odpisy aktów urodzenia osób, które nie zawierały związku małżeńskiego lub odpisy aktów małżeństwa osób, które wstąpiły w związek małżeński, a jednocześnie należą do kręgu osób powołanych do spadku z mocy ustawy,

  • testament spadkodawcy (jeśli został sporządzony),

  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie prawa do spadku.

Po spisaniu protokołu dziedziczenia następuje sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, który podlega wpisowi do Rejestru Spadkowego. Odrzucenie spadku lub zapisu windykacyjnego, który został uczyniony przez spadkodawcę na rzecz wskazanej osoby, a także uznanie za niegodnego powoduje wyłączenie z kręgu potencjalnych spadkobierców.

 


Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej