Koperta

Notarialne poświadczenie dziedziczenie, odrzucenie spadku — Lublin

Zajmujemy się sporządzaniem notarialnego poświadczenia dziedziczenia, a także procedurą odrzucenia spadku w naszej kancelarii, znajdującej się w Lublinie. Dokumentem, który potwierdza dziedziczenie spadku po osobie zmarłej, może być akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, sporządzony przez notariusza. Notarialne akty tego rodzaju, które zostały zarejestrowane w ogólnokrajowym rejestrze elektronicznym (Rejestrze Spadkowym), wywołują takie same skutki prawne, jak prawomocne postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Kancelaria Notarialna Notariusz Laury Ferorelli w Lublinie udziela kompleksowej, nieodpłatnej informacji w zakresie poświadczeń notarialnych, w tym wykonania poświadczenia dziedziczenia oraz niezbędnych dokumentów, a także kosztów sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Czym jest notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Procedura notarialnego poświadczenia dziedziczenia obejmuje następujące czynności:

  • otwarcie i ogłoszenie testamentu: procedura otwarcia testamentu polega na sporządzeniu protokołu dotyczącego m.in. jego stanu zewnętrznego, daty złożenia testamentu, podpisu pod jego treścią. Ogłoszenie treści testamentu następuje po przedłożeniu notariuszowi dowodu śmierci testatora przez osoby zainteresowane;
  • sporządzenie protokołu dziedziczenia: w dokumencie umieszcza się m.in. oświadczenie o znanych testamentach spadkodawcy lub ich braku, oświadczenie o obywatelstwie i miejscu zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili śmierci — pozostałe elementy wymienione są w art. 95c. § 2 ustawy Prawo o notariacie;
  • przygotowanie aktu poświadczenia dziedziczenia: dokument zawiera dane spadkobierców wraz z przysługującymi im udziałami w spadku, a także dane osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapis windykacyjny.

Rejestracja aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym następuje niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia. Warto przy tym pamiętać, że własnością można zarządzać również poprzez zawarcie u notariusza umowy darowizny, która dopuszcza przekazanie różnego rodzaju dobra czy uprawnienia obdarowanemu jeszcze za życia darczyńcy.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do poświadczenia dziedziczenia?

Do sporządzenia protokołu dziedziczenia potrzebne są następujące dokumenty:

  • odpis aktu zgonu spadkodawcy,

  • odpisy aktów urodzenia osób, które nie zawarły związku małżeńskiego lub odpisy aktów małżeństwa osób, które wstąpiły w związek małżeński, a jednocześnie należą do kręgu osób powołanych do spadku z mocy ustawy,

  • testament spadkodawcy (jeżeli został sporządzony),

  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie prawa do spadku.

Odrzucenie spadku lub zapisu windykacyjnego, który został uczyniony przez spadkodawcę na rzecz wskazanej osoby, a także uznanie za niegodnego dziedziczenia powodują wyłączenie z kręgu potencjalnych spadkobierców.

 

Procedura odrzucenia spadku

Aby być wyłączonym od dziedziczenia, należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem lub przed notariuszem. By czynność była ważna, trzeba pamiętać o jej dokonaniu w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania do spadku. Co ważne, czynność może zostać przeprowadzona dopiero po śmierci spadkodawcy — za jego życia można dokonać zrzeczenia się dziedziczenia.

Należy przy tym pamiętać, że osoba odrzucająca spadek zostaje wyłączona z dziedziczenia i jest traktowana tak, jakby nie dożyła chwili otwarcia spadku. Jeśli więc mamy dzieci i chcemy je chronić np. przed długami wchodzącymi w skład spadku, które przewyższają jego wartość, należy pamiętać również o dokonaniu procedury w ich imieniu.

Tego rodzaju czynność w przypadku małoletnich może jednak zostać przeprowadzona przed notariuszem, po rozpatrzeniu stosownego wniosku przez sąd rodzinny, gdyż jest to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego.


Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej