Notariusz Laura Ferorelli - wykształcenie i doświadczenie

Notariusz Laura Ferorelli jest absolwentką prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Lublinie w 2021 roku, odbyła 3,5 letnią aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie.

Jako osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza - zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158) - dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

W sposób przystępny i zrozumiały udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnych, wyliczy wysokości taksy notarialnej oraz należnych podatków i opłat sądowych, a ponadto zapewni rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy, tak by zagwarantować Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując przy tym bezstronność i staranność.

Jako notariusz jest zobowiązana zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których została poinformowana ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oznacza to utrzymywanie w tajemnicy informacji, takich jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane spółki. Notariusz czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Więcej informacji dotyczących działalności naszej kancelarii notarialnej mogą Państwo uzyskać telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

 

Koperta

Poświadczenie dziedziczenia i odrzucenie spadku w Lublinie

Dokumentem, który potwierdza dziedziczenie spadku po osobie zmarłej może być akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, sporządzony przez notariusza. Notarialne akty poświadczenia dziedziczenia, które zostały zarejestrowane w ogólnokrajowym rejestrze elektronicznym (Rejestrze Spadkowym) wywołują takie same skutki prawne jak prawomocne postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Kancelaria Notarialna w Lublinie udziela kompleksowej, nieodpłatnej informacji w zakresie poświadczeń notarialnych, w tym wykonania poświadczenia dziedziczenia oraz niezbędnych dokumentów, a także kosztów sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do poświadczenia dziedziczenia?

Do sporządzenia protokołu dziedziczenia potrzebne są następujące dokumenty:

  • odpis aktu zgonu spadkodawcy,

  • odpisy aktów urodzenia osób, które nie zawierały związku małżeńskiego lub odpisy aktów małżeństwa osób, które wstąpiły w związek małżeński, a jednocześnie należą do kręgu osób powołanych do spadku z mocy ustawy,

  • testament spadkodawcy (jeśli został sporządzony),

  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie prawa do spadku.

Po spisaniu protokołu dziedziczenia następuje sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, który podlega wpisowi do Rejestru Spadkowego. Odrzucenie spadku lub zapisu windykacyjnego, który został uczyniony przez spadkodawcę na rzecz wskazanej osoby, a także uznanie za niegodnego powoduje wyłączenie z kręgu potencjalnych spadkobierców.

 


Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej