Pieczątka

Poświadczenia notarialne

Kancelaria Notarialna dokonuje czynności poświadczenia notarialnego. Notariusz jest uprawniony do poświadczenia:

  • autentyczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu oraz kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

W celu notarialnego uwierzytelnienia dokumentu należy okazać notariuszowi oryginał dokumentu, a także dokument tożsamości osoby, która występuje z wnioskiem o sporządzenie poświadczenia notarialnego. Pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu notariusz poświadcza podczas osobistego spotkania z osobą, której czynność potwierdzenia notarialnego dotyczy oraz po ustaleniu tożsamości tej osoby. Ustalenie tożsamości osoby odbywa się na podstawie dopuszczonych prawnie dokumentów, a w razie ich braku – w możliwy sposób, wyłączający wszelką wątpliwość co do tożsamości osoby. Czynność poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie nie obejmuje badania treści tego dokumentu. Podobnie poświadczenie daty okazania dokumentu – czynność ta polega wyłącznie na urzędowym potwierdzeniu, że dokument z poświadczoną datą istniał w momencie dokonania przez notariusza czynności poświadczenia daty jego okazania. 
Katalog czynności notarialnych naszej Kancelarii Notarialnej w Lublinie obejmuje również dokonywanie przewidzianych prawem poświadczeń notarialnych.

 


Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej