Notariusz Laura Ferorelli - wykształcenie i doświadczenie

Notariusz Laura Ferorelli jest absolwentką prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Lublinie w 2021 roku, odbyła 3,5 letnią aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie.

Jako osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza - zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158) - dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

W sposób przystępny i zrozumiały udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnych, wyliczy wysokości taksy notarialnej oraz należnych podatków i opłat sądowych, a ponadto zapewni rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy, tak by zagwarantować Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując przy tym bezstronność i staranność.

Jako notariusz jest zobowiązana zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których została poinformowana ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oznacza to utrzymywanie w tajemnicy informacji, takich jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane spółki. Notariusz czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Więcej informacji dotyczących działalności naszej kancelarii notarialnej mogą Państwo uzyskać telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

 

Pieczątka

Poświadczenia notarialne w Lublinie

Kancelaria Notarialna dokonuje czynności poświadczenia notarialnego. Notariusz jest uprawniony do poświadczenia:

  • autentyczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu oraz kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

W celu notarialnego uwierzytelnienia dokumentu należy okazać notariuszowi oryginał dokumentu, a także dokument tożsamości osoby, która występuje z wnioskiem o sporządzenie poświadczenia notarialnego. Pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu notariusz poświadcza podczas osobistego spotkania z osobą, której czynność potwierdzenia notarialnego dotyczy oraz po ustaleniu tożsamości tej osoby. Ustalenie tożsamości osoby odbywa się na podstawie dopuszczonych prawnie dokumentów, a w razie ich braku – w możliwy sposób, wyłączający wszelką wątpliwość co do tożsamości osoby. Czynność poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie nie obejmuje badania treści tego dokumentu. Podobnie poświadczenie daty okazania dokumentu – czynność ta polega wyłącznie na urzędowym potwierdzeniu, że dokument z poświadczoną datą istniał w momencie dokonania przez notariusza czynności poświadczenia daty jego okazania. 
Katalog czynności notarialnych naszej Kancelarii Notarialnej w Lublinie obejmuje również dokonywanie przewidzianych prawem poświadczeń notarialnych.

 


Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej