Pieczątka

Poświadczenia notarialne — Lublin

Kancelaria Notarialna dokonuje czynności poświadczenia notarialnego. Notariusz jest uprawniony do poświadczenia:

  • autentyczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu oraz kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

W celu notarialnego uwierzytelnienia dokumentu należy okazać notariuszowi oryginał dokumentu, a także dokument tożsamości osoby, która występuje z wnioskiem o sporządzenie poświadczenia notarialnego.

 

Poświadczenie autentyczności podpisu

Czynność polega na złożeniu podpisu trwałym środkiem pisarskim w obecności notariusza lub na uznaniu wcześniej złożonego podpisu za własnoręczny. Aby procedura przebiegła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, notariusz musi najpierw potwierdzić tożsamość osoby składającej podpis. Notarialne poświadczenie podpisu jest możliwe jedynie w obecności osoby składającej podpis.

 

Poświadczenie zgodności dokumentów z oryginałem

Czynność notarialna polega na potwierdzeniu, że treść kopii danego dokumentu jest zgodna z oryginałem — wówczas kopia zyskuje status odpisu. Poświadczenia dotyczą m.in. postanowień, opinii, dokumentów administracyjnych, dokumentów gospodarczych. Poświadczenie tego rodzaju jest wykorzystywane najczęściej wtedy, gdy uzyskanie oryginalnego dokumentu jest niemożliwe bądź wiąże się z licznymi trudnościami czy zbyt długim czasem oczekiwania na kontakt z właściwym urzędem.

 

Poświadczenie dziedziczenia

Zajmujemy się również notarialnym poświadczeniem dziedziczenia. Czynność umożliwia potwierdzenie tego, że wskazana osoba faktycznie jest spadkobiercą. Akt poświadczenia dziedziczenia może być wydany jedynie na zgodny wniosek wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych. Uprawnieni do dziedziczenia muszą się również zgodzić, co do wysokości przypadających im udziałów w spadku. Jeśli pojawią się wątpliwości w tej kwestii, sprawa będzie musiała zostać skierowana do sądu. Procedury nie przeprowadza się wcześniej niż 6 miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożą wcześniej oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku.

 

Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu notariusz poświadcza podczas osobistego spotkania z osobą, której czynność potwierdzenia notarialnego dotyczy oraz po ustaleniu tożsamości tej osoby. Ustalenie tożsamości osoby odbywa się na podstawie dopuszczonych prawnie dokumentów, a w razie ich braku w możliwy sposób, wyłączający wszelką wątpliwość co do tożsamości osoby.

 

Poświadczenie pełnomocnictwa w transakcjach prawnych

Warto zwrócić uwagę na poświadczenie pełnomocnictwa jako kluczowego elementu wielu transakcji prawnych. Pełnomocnictwo to dokument, który upoważnia inną osobę do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu osoby upoważniającej (pełnomocnika). W sytuacji, gdy strona nie może osobiście uczestniczyć w danej czynności prawnej, może wyznaczyć pełnomocnika, który będzie działać w jej imieniu.

Poświadczenie notarialne pełnomocnictwa daje pewność co do jego autentyczności, ważności oraz prawidłowości. Notariusz dokładnie sprawdza dane zawarte w pełnomocnictwie, tożsamość osób oraz zgodność z przepisami prawa. Tylko poświadczone notarialnie pełnomocnictwo daje gwarancję, że wystawca jest osobą uprawnioną do wyrażenia woli w danej kwestii oraz że wszelkie czynności dokonane przez pełnomocnika będą ważne na gruncie prawnym.


Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej