Testament i długopis

Testament notarialny — Lublin

Kancelaria Notarialna zajmuje się sporządzaniem testamentu notarialnego w Lublinie. Przepisy prawa cywilnego wskazują na istnienie następujących form testamentu:

  • testament allograficzny: wówczas ostatnia wola jest wyrażana w obecności wskazanych w ustawie świadków,
  • testament holograficzny: jest sporządzony pismem odręcznym,
  • testament notarialny: zostaje sporządzony w formie aktu notarialnego.

Testament sporządzony w formie aktu notarialnego zyskuje moc dokumentu urzędowego. Dzięki temu możliwe jest pełne zrealizowanie woli testatora i zabezpieczenie interesów spadkobierców przed ewentualnymi błędami dotyczącymi zawartych w nim klauzul. Treść dokumentu znajduje się również w archiwum notariusza, u którego ten został sporządzony. W związku z tym ryzyko ewentualnego zagubienia, zniszczenia lub przeczytania dokumentu przez niepowołane do tego osoby zostaje zminimalizowane.

Notariusz analizuje treść postanowień znajdujących się w dokumencie i sprawdza ich zgodność z obowiązującym porządkiem prawnym. Dzięki temu spadkodawca rozporządza majątkiem na wypadek śmierci w sposób zgodny z własną wolą, a także minimalizuje ryzyko ewentualnego podważenia treści dokumentu w przyszłości, unikając zawarcia w nim klauzul niedopuszczonych przez przepisy prawa.

W testamencie notarialnym można zapisać również inne postanowienia spadkodawcy dotyczące np. formy ceremonii pogrzebowej lub miejsca pochówku. Jest on powszechnie uznawany za bezpieczną formę wyrażenia ostatniej woli.

 

Jakie przesłanki prawne decydują o ważności testamentu?

Testament u notariusza sporządzany jest w oparciu o wymogi prawa, których przestrzeganie przesądza o ważności testamentu. Aby testament wywarł zamierzone skutki prawne, muszą być zachowane następujące przesłanki prawne:

  • testament musi być sporządzony lub ewentualnie odwołany przez osobę, mającą pełną zdolność do czynności prawnych,
  • oświadczenie woli spadkodawcy nie może być obarczone wadami oświadczenia woli, do których należą w szczególności: brak świadomości lub swobody podczas wyrażania ostatniej woli, a także powzięcie pod wpływem błędu lub groźby decyzji, mającej na celu rozporządzenie na wypadek śmierci,
  • treść testamentu nie może być sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
  • podczas dokonywania czynności ma być zachowana przepisana prawem forma testamentu.

W razie pojawienia się wątpliwości co do zdolności do czynności prawnych osoby, która zamierza rozporządzić mieniem na wypadek śmierci, notariusz nie przystępuje do sporządzenia testamentu, kierując się przy tym obowiązującymi przepisami prawa, a także etyką zawodową.

 

Czynności notarialne — rozporządzanie spadkiem

W ramach czynności przeprowadzanych w Kancelarii Notarialnej zajmujemy się również kwestiami związanymi z notarialnym poświadczeniem dziedziczenia, gdy przyjęcie spadku nie budzi wątpliwości, a w kancelarii znajdują się wszyscy wskazani przez testatora i/lub ustawę dotyczącą dziedziczenia spadkobiercy, a także procedurą odrzucenia oraz przyjęcia spadku.

 

Testament a zachowek

Zachowek jest uregulowanym prawnie roszczeniem, jakie mają uprawnieni spadkobiercy ustawowi wobec spadkobiercy testamentowego. Dla zachowania równowagi pomiędzy prawem do swobodnego dysponowania majątkiem, a ochroną interesów najbliższych, ustawodawca wprowadził prawo do zachowku. Istotą zachowku jest to, że spadkobiercy ustawowi (najczęściej dzieci) mają prawo żądać odpowiedniej części swojego udziału w spadku. Wysokość zachowku zależy od liczby uprawnionych do zachowku oraz wartości całego majątku, a jego wypłata następuje po śmierci osoby, która sporządziła testament. Warto wiedzieć, że prawa do zachowku można pozbawić poprzez zapisy testamentowe – np. wydziedziczenie.

 

Czy testament można zmienić?

Testament jest dokumentem, który można zmieniać lub odwołać w dowolnym momencie życia. Ważne jest jednak, aby osoba dokonująca zmiany była pełnoletnia i posiadała pełną zdolność do czynności prawnych. Przede wszystkim testator może sporządzić nowy testament, który będzie zawierać odmienne postanowienia niż wcześniejsze. Zmiana testamentu może także polegać na wprowadzeniu zmiany do wcześniejszych postanowień. Inną możliwością zmiany testamentu jest jego odwołanie przez złożenie oświadczenia woli w formie ustnej przed notariuszem. Jeśli testator zdecyduje się na takie rozwiązanie, konieczne jest zwrócenie uwagi na to, aby jego oświadczenie było jednoznaczne i nie budziło wątpliwości co do intencji unieważnienia wcześniejszych postanowień testamentowych.Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej