Notariusz Laura Ferorelli - wykształcenie i doświadczenie

Notariusz Laura Ferorelli jest absolwentką prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Lublinie w 2021 roku, odbyła 3,5 letnią aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie.

Jako osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza - zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158) - dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

W sposób przystępny i zrozumiały udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnych, wyliczy wysokości taksy notarialnej oraz należnych podatków i opłat sądowych, a ponadto zapewni rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy, tak by zagwarantować Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując przy tym bezstronność i staranność.

Jako notariusz jest zobowiązana zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których została poinformowana ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oznacza to utrzymywanie w tajemnicy informacji, takich jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane spółki. Notariusz czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Więcej informacji dotyczących działalności naszej kancelarii notarialnej mogą Państwo uzyskać telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

 

Testament i długopis

Testament notarialny w Lublinie

Testament notarialny jest dokumentem o mocy urzędowej. Sporządzany jest w formie aktu notarialnego. Testament notarialny zawiera rozporządzenie spadkodawcy posiadanym majątkiem na wypadek śmierci. W testamencie notarialnym można zapisać również inne postanowienia spadkodawcy, dotyczące np. formy ceremonii pogrzebowej lub miejsca pochówku. W kancelarii notarialnej w Lublinie sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia oraz testamenty notarialne.

 

Jakie przesłanki prawne decydują o ważności testamentu?

Testament u notariusza sporządzany jest w oparciu o wymogi prawa, których przestrzeganie przesądza o ważności testamentu. Aby testament mógł wywołać zamierzone skutki prawne muszą być zachowane następujące przesłanki prawne:

  • sporządzić i odwołać testament może wyłącznie osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • oświadczenie woli spadkodawcy nie może być obarczone wadami oświadczenia woli, do których należą w szczególności: brak świadomości lub swobody podczas wyrażania ostatniej woli, a także powzięcie pod wpływem błędu lub groźby decyzji, mającej na celu rozporządzenie na wypadek śmierci,
  • treść testamentu nie może być sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
  • musi być zachowana przepisana prawem forma testamentu.
    W razie pojawienia się wątpliwości co do posiadania zdolności do czynności prawnych przez osobę, która zamierza rozporządzić mieniem na wypadek śmierci, notariusz nie przystępuje do sporządzenia testamentu.

 Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej