Dokumenty i długopis na biurku

Dokumenty notarialne w Lublinie

Do skutecznego dokonania czynności notarialnej niezbędne jest dostarczenie do biura kancelarii notarialnej w Lublinie przez stronę zainteresowaną wymaganych dokumentów notarialnych. Rodzaje potrzebnych dokumentów różnią się w zależności od specyfiki konkretnej czynności notarialnej, dlatego warto przed umówionym terminem wizyty zasięgnąć informacji w sprawie potrzebnej dokumentacji. Z uwagi na okoliczności konkretnych przypadków, może zachodzić konieczność przedłożenia dodatkowych, niewymienionych poniżej dokumentów.

 

Jakie dokumenty powinna zabrać do notariusza osoba fizyczna?

Do dokonania każdej czynności wymagane są dokumenty tożsamości osób zainteresowanych, biorących udział w czynności (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu), które potwierdzą podstawowe dane takie jak:

 • nazwisko i imiona,

 • imiona rodziców,

 • numer PESEL,

 • adres zamieszkania,

 • numer i datę ważności dokumentu tożsamości,

 • stan cywilny,

 • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

Jakie dokumenty wymagane są w kancelarii notarialnej w przypadku osób prawnych i spółek osobowych?

W przypadku osób prawnych lub spółek osobowych ważne jest okazanie w kancelarii notarialnej dokumentów, które zawierają m.in.:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub właściwa dla niego informacja,

 • numery REGON i NIP,

 • dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną lub spółkę osobową: imiona, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,

 • uchwałę właściwego organu osoby prawnej, zawierającą zgodę na dokonanie czynności notarialnej, chyba że z ustawy, aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej wynika, że uchwała taka nie jest wymagana.

Stawiennictwo w kancelarii notarialnej w Lublinie z kompletem niezbędnych dokumentów przyspiesza załatwienie sprawy u notariusza, dlatego warto omówić tę kwestię telefonicznie, przed planowaną wizytą.

 

Szczegółowy wykaz dokumentów

Poniżej znajduje się przykładowy wykaz dokumentów potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego. Ostateczna lista niezbędnych dokumentów do dokonania czynności notarialnej ustalana jest każdorazowo z notariuszem przed jej dokonaniem.

Dokumenty wymagane do sporządzenia czynności powinny być aktualne i dostarczone w oryginale do kancelarii co najmniej na dwa dni robocze przed ustalonym terminem dokonania czynności - w celu ich weryfikacji i doprecyzowania szczegółów transakcji. Dokumenty można dostarczyć osobiście, kurierem, pocztą, faxem lub drogą poczty elektronicznej e-mail (skan lub zdjęcia cyfrowe). Nie przyjmujemy dokumentów wgranych na zewnętrznych nośnikach danych (dyski, pendrive, płyty CD/DVD, itp.).

W dniu zawarcia aktu notariusz wymaga wyłącznie oryginałów dokumentów oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu). Posiadanie przy sobie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do aktu notarialnego.

Niektóre dokumenty nie będą Państwu zwracane (stanowiące podstawę wpisu do księgi wieczystej), ponieważ będą wysyłane do właściwego sądu wraz z wypisem aktu notarialnego.

Staranne przygotowanie aktu przy zachowaniu przedstawionych zasad daje gwarancję, że planowana czynność będzie spełniała Państwa oczekiwania.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW

POTRZEBNYCH DO DOKONANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ

1) Sprzedaż nieruchomości gruntowej (działki):

 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie o stanie zbioru dokumentów,

 • podstawa nabycia - czyli jeden z wymienionych dokumentów: 

  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, akt własności ziemi, etc.,

  • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

  • wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,

 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:

  • nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego lub zasiedzenia, 

  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,

 • dane osobowe stron czynności:

 • w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz ewentualny wypis umowy majątkowej małżeńskiej, odpis prawomocnego wyroku rozwodowego lub odpis prawomocnego wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową,

 • w przypadku osób prawnych: nazwa, siedziba, numer KRS, NIP, REGON, dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz umowa (np. umowa spółki), akt założycielski lub statut – do wglądu, uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy, umowy (np. umowy spółki), z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna,

 • dodatkowo w przypadku przedsiębiorców dokonujących czynności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, a gdy przedsiębiorca występuje jako zbywca zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach: w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z tytułu składek ZUS,

 • w przypadku działania przez pełnomocnika - wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa,

 • wartość rynkowa przedmiotu sprzedaży (cena sprzedaży) i warunki/terminy płatności,

 • warunki i data wydania przedmiotu umowy,

 • numer konta bankowego zbywcy,

 • jeżeli działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej - wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, z adnotacją, że służą za podstawę wpisu do księgi wieczystej wraz informacją o ewentualnej zmianie numeracji i powierzchni działek - wydane przez właściwe Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta,

 • jeżeli działka jest zabudowana:

  • wypis z kartoteki budynków z adnotacją, że służy za podstawę wpisu do księgi wieczystej wydany przez właściwe Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta,

  • decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę (gdy została wydana) lub pismo potwierdzające, że budynek mieszkalny został zgłoszony do użytkowania wydane przez właściwego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

  • zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego dla budynku wydane przez właściwego Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta,

  • zaświadczenie, z którego wynika, że w budynku mieszkalnym nikt nie jest zameldowany - wydane przez właściwy Urząd Gminy/Miasta,

 • jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu, a podział/scalenie nie jest ujawnione w księdze wieczystej - mapa podziału nieruchomości z adnotacją, że służy za podstawę wpisu do księgi wieczystej wydana przez właściwe Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta oraz ostateczna decyzja właściwego Wójta/Burmistrza/Prezydenta zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami,

 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy lub o braku tego planu wraz z informacją czy nieruchomość objęta jest decyzją o warunkach zabudowy, decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydane przez właściwy Urząd Gminy/Urząd Miasta,

 • zaświadczenie, że działka nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji - wydane przez właściwy Urząd Gminy/Miasta,

 • zaświadczenie stwierdzające, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach - wydane przez właściwe Starostwo Powiatowe,

 • jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką lub jest wszczęta egzekucja z nieruchomości - zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo) na zwolnienie nieruchomości spod obciążenia w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty albo zgoda wierzyciela na spłacenie długu z ceny sprzedaży z podaniem kwoty wymaganej do spłaty, rachunku do spłaty (w przypadku banku – rachunek techniczny) i promesą wyrażenia zgody na zwolnienie spod obciążenia po spłacie,

 • w przypadku, gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa do wglądu oraz oświadczenie banku o udzieleniu kredytu.

 

2) Darowizna nieruchomości gruntowej (działki):

 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie o stanie zbioru dokumentów,

 • podstawa nabycia - czyli jeden z wymienionych dokumentów: 

  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, akt własności ziemi, etc.,

  • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

  • wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,

 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:

  • nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego lub zasiedzenia, 

  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,

 • dane osobowe stron czynności:

 • w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz ewentualny wypis umowy majątkowej małżeńskiej, odpis prawomocnego wyroku rozwodowego lub odpis prawomocnego wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową,

 • w przypadku osób prawnych: nazwa, siedziba, numer KRS, NIP, REGON, dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz umowa (np. umowa spółki), akt założycielski lub statut – do wglądu, uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy, umowy (np. umowy spółki), z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna,

 • dodatkowo w przypadku przedsiębiorców dokonujących czynności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, a gdy przedsiębiorca występuje jako zbywca zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach: w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z tytułu składek ZUS,

 • w przypadku działania przez pełnomocnika - wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa,

 • informacja o stopniu pokrewieństwa/powinowactwa między Darczyńcą a Obdarowanym,

 • informacja czy przedmiot darowizny ma być wyłączony ze schedy spadkowej (dotyczy tylko małżonka i zstępnych darczyńcy),

 • wartość rynkowa przedmiotu darowizny,

 • warunki i data wydania przedmiotu umowy,

 • jeżeli działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej - wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, z adnotacją, że służą za podstawę wpisu do księgi wieczystej wraz informacją o ewentualnej zmianie numeracji i powierzchni działek - wydane przez właściwe Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta,

 • jeżeli działka jest zabudowana:

  • wypis z kartoteki budynków z adnotacją, że służy za podstawę wpisu do księgi wieczystej wydany przez właściwe Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta,

 • jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu, a podział/scalenie nie jest ujawnione w księdze wieczystej - mapa podziału nieruchomości z adnotacją, że służy za podstawę wpisu do księgi wieczystej wydana przez właściwe Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta oraz ostateczna decyzja właściwego Wójta/Burmistrza/Prezydenta zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami,

 • jeżeli obdarowanym nie jest małżonek darczyńcy, krewni lub powinowaci w linii prostej bez ograniczenia stopnia, krewni lub powinowaci w linii bocznej do trzeciego stopnia lub osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, jednostka samorządu terytorialnego:

  • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, z adnotacją, że służą za podstawę wpisu do księgi wieczystej

  • zaświadczenie o przeznaczeniu działki zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy lub o braku tego planu wraz z informacją czy nieruchomość objęta jest decyzją o warunkach zabudowy, decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydane przez właściwy Urząd Gminy/Urząd Miasta,

  • zaświadczenie stwierdzające, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach wydane przez właściwe Starostwo Powiatowe.

 

3) Sprzedaż lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (z księgą wieczystą):

 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie o stanie zbioru dokumentów,

 • podstawa nabycia - czyli jeden z wymienionych dokumentów: 

  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, etc.,

  • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

  • wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,

 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:

  • nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego lub zasiedzenia, 

  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,

 • dane osobowe stron czynności:

  • w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz ewentualny wypis umowy majątkowej małżeńskiej, odpis prawomocnego wyroku rozwodowego lub odpis prawomocnego wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową,

  • w przypadku osób prawnych: nazwa, siedziba, numer KRS, NIP, REGON, dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz umowa (np. umowa spółki), akt założycielski lub statut – do wglądu, uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy, umowy (np. umowy spółki), z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna,

  • dodatkowo w przypadku przedsiębiorców dokonujących czynności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, a gdy przedsiębiorca występuje jako zbywca zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach: w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z tytułu składek ZUS,

 • w przypadku działania przez pełnomocnika - wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa,

 • wartość rynkowa przedmiotu sprzedaży (cena sprzedaży) i warunki/terminy płatności,

 • warunki i data wydania przedmiotu umowy,

 • numer konta bankowego zbywcy,

 • zaświadczenie, że działka, na której znajduje się budynek nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji - wydane przez właściwy Urząd Gminy/Miasta,

 • zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych - wydane przez właściwego zarządce nieruchomości lub właściwą Spółdzielnię,

 • zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - wydane przez właściwy Urząd Gminy/Miasta,

 • zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w przypadku, gdy z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu) – wydane przez właściwego Wójta/Burmistrza/Prezydenta,

 • jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką lub jest wszczęta egzekucja z nieruchomości - zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo) na zwolnienie nieruchomości spod obciążenia w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty albo zgoda wierzyciela na spłacenie długu z ceny sprzedaży z podaniem kwoty wymaganej do spłaty, rachunku do spłaty (w przypadku banku – rachunek techniczny) i promesą wyrażenia zgody na zwolnienie spod obciążenia po spłacie,

 • w przypadku, gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa do wglądu oraz oświadczenie banku o udzieleniu kredytu.

 

4) Darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (z księgą wieczystą):

 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie o stanie zbioru dokumentów,

 • podstawa nabycia - czyli jeden z wymienionych dokumentów: 

  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, etc.,

  • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

  • wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,

 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:

  • nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego lub zasiedzenia, 

  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,

 • dane osobowe stron czynności:

  • w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz ewentualny wypis umowy majątkowej małżeńskiej, odpis prawomocnego wyroku rozwodowego lub odpis prawomocnego wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową,

  • w przypadku osób prawnych: nazwa, siedziba, numer KRS, NIP, REGON, dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz umowa (np. umowa spółki), akt założycielski lub statut – do wglądu, uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy, umowy (np. umowy spółki), z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna,

  • dodatkowo w przypadku przedsiębiorców dokonujących czynności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, a gdy przedsiębiorca występuje jako zbywca zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach: w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z tytułu składek ZUS,

 • w przypadku działania przez pełnomocnika - wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa,

 • zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w przypadku, gdy z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu) – wydane przez właściwego Wójta/Burmistrza/Prezydenta,

 • zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych - wydane przez właściwego zarządce nieruchomości lub właściwą Spółdzielnię,

 • informacja o stopniu pokrewieństwa/powinowactwa między Darczyńcą a Obdarowanym,

 • informacja czy przedmiot darowizny ma być wyłączony ze schedy spadkowej (dotyczy tylko małżonka i zstępnych darczyńcy),

 • wartość rynkowa przedmiotu darowizny,

 • warunki i data wydania przedmiotu umowy.

 

5) Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej (jeżeli jest założona),

 • podstawa nabycia - czyli jeden z wymienionych dokumentów: 

  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, odpis przydziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, etc.

  • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

  • wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,

 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:

  • nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego lub zasiedzenia, 

  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,

 • dane osobowe stron czynności:

  • w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz ewentualny wypis umowy majątkowej małżeńskiej, odpis prawomocnego wyroku rozwodowego lub odpis prawomocnego wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową,

  • w przypadku osób prawnych: nazwa, siedziba, numer KRS, NIP, REGON, dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz umowa (np. umowa spółki), akt założycielski lub statut – do wglądu, uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy, umowy (np. umowy spółki), z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna,

  • dodatkowo w przypadku przedsiębiorców dokonujących czynności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, a gdy przedsiębiorca występuje jako zbywca zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach: w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z tytułu składek ZUS,

 • w przypadku działania przez pełnomocnika - wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa,

 • wartość rynkowa przedmiotu umowy (w przypadku umowy sprzedaży - cena sprzedaży i warunki/terminy płatności),

 • warunki i data wydania przedmiotu umowy,

 • zaświadczenie o przysługującym prawie do lokalu wraz z jego opisem i położeniem, informacją czy dla prawa jest prowadzona księga wieczysta, a także o numerze działki, na której usytuowany jest budynek wielomieszkaniowy i numerze księgi wieczystej założonej dla tej działki - wydane przez właściwą Spółdzielnię,

 • w przypadku umowy sprzedaży dodatkowo:

  • numer konta bankowego zbywcy,

  • zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych - wydane przez właściwą Spółdzielnię,

  • zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - wydane przez właściwy Urząd Gminy/Miasta,

  • jeżeli przedmiot umowy jest obciążony hipoteką lub jest wszczęta egzekucja - zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo) na zwolnienie przedmiotu umowy spod obciążenia w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty albo zgoda wierzyciela na spłacenie długu z ceny sprzedaży z podaniem kwoty wymaganej do spłaty, rachunku do spłaty (w przypadku banku – rachunek techniczny) i promesą wyrażenia zgody na zwolnienie spod obciążenia po spłacie,

  • w przypadku, gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa do wglądu oraz oświadczenie banku o udzieleniu kredytu,

 • w przypadku umowy darowizny dodatkowo:

  • informacja o stopniu pokrewieństwa/powinowactwa między Darczyńcą a Obdarowanym,

  • informacja czy przedmiot darowizny ma być wyłączony ze schedy spadkowej (dotyczy tylko małżonka i zstępnych darczyńcy).

 

6) Podział majątku wspólnego:

 • wypis umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy), odpis prawomocnego wyroku rozwodowego lub odpis prawomocnego wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową,

 • reszta dokumentów zależy od tego jakiej nieruchomości lub prawa dotyczy podział - dokumenty takie jak w pkt 1, 3 lub 5 (uwaga: bez zaświadczenia, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji).

 

7) Dział spadku i/lub zniesienie współwłasności:

 • dokumenty zależą od tego jakiej nieruchomości lub prawa dotyczy dział spadku/zniesienie współwłasności - dokumenty takie jak w pkt 1, 3 lub 5 (uwaga: bez zaświadczenia, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji).

 

8) Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowa deweloperska:

 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie o stanie zbioru dokumentów,

 • podstawa nabycia - czyli jeden z wymienionych dokumentów: 

  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, etc.,

  • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

  • wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,

 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:

  • nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego lub zasiedzenia, 

  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,

 • dane osobowe stron czynności:

  • w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz ewentualny wypis umowy majątkowej małżeńskiej, odpis prawomocnego wyroku rozwodowego lub odpis prawomocnego wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową,

  • w przypadku osób prawnych: nazwa, siedziba, numer KRS, NIP, REGON, dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz umowa (np. umowa spółki), akt założycielski lub statut – do wglądu, uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy, umowy (np. umowy spółki), z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna,

  • dodatkowo w przypadku przedsiębiorców dokonujących czynności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, a gdy przedsiębiorca występuje jako zbywca zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach: w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z tytułu składek ZUS,

 • w przypadku działania przez pełnomocnika - wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa,

 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej z adnotacją, że służą za podstawę wpisu do księgi wieczystej - wydany przez właściwe Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta,

 • wypis z kartoteki budynków z adnotacją, że służy za podstawę wpisu do księgi wieczystej - wydany przez właściwe Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta,

 • wypis z kartoteki lokali z adnotacją, że służy za podstawę wpisu do księgi wieczystej - wydany przez właściwe Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta,

 • odpis ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku wydane przez właściwego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

 • rzut lokalu z planem i opisem lokalu,

 • zaświadczenie stwierdzające, że lokal odpowiada wymogom ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali i stanowi samodzielny lokal – wydane przez właściwego Prezydenta Miasta/Starostę Powiatowego,

 • inwentaryzacja architektoniczno-budowlana (projekt wyodrębnienia lokali).

 

9) Ustanowienie służebności gruntowej/przesyłu:

 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej,

 • podstawa nabycia - czyli jeden z wymienionych dokumentów: 

  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, etc.,

  • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

  • wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,

 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:

  • nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego lub zasiedzenia, 

  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,

 • dane osobowe stron czynności:

  • w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz ewentualny wypis umowy majątkowej małżeńskiej, odpis prawomocnego wyroku rozwodowego lub odpis prawomocnego wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową,

  • w przypadku osób prawnych: nazwa, siedziba, numer KRS, NIP, REGON, dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz umowa (np. umowa spółki), akt założycielski lub statut – do wglądu, uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy, umowy (np. umowy spółki), z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna,

  • dodatkowo w przypadku przedsiębiorców dokonujących czynności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON,

 • w przypadku działania przez pełnomocnika - wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa,

 • ewentualnie mapa z zaznaczonym sposobem wykonywania służebności (przebiegiem dojazdu, umiejscowieniem urządzeń przesyłowych itp.).

 

10) Ustanowienie hipoteki:

 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej,

 • podstawa nabycia - czyli jeden z wymienionych dokumentów: 

  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, etc.,

  • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

  • wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,

 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:

  • nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego lub zasiedzenia, 

  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,

 • dane osobowe stron czynności:

  • w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz ewentualny wypis umowy majątkowej małżeńskiej, odpis prawomocnego wyroku rozwodowego lub odpis prawomocnego wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową,

  • w przypadku osób prawnych: nazwa, siedziba, numer KRS, NIP, REGON, dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz umowa (np. umowa spółki), akt założycielski lub statut – do wglądu, uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy, umowy (np. umowy spółki), z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna,

  • dodatkowo w przypadku przedsiębiorców dokonujących czynności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON,

 • w przypadku działania przez pełnomocnika - wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa,

 • dokument wskazujący czynność prawną, z której wynika wierzytelność mająca być zabezpieczona hipoteką (np. umowa kredytu, pożyczki itp.).

 

11) Oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji (w tym z umowy najmu okazjonalnego):

 • dane osobowe poddającego się egzekucji – imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania,

 • dane osoby na rzecz, której składający oświadczenie ma poddać się egzekucji – imiona, nazwisko, PESEL,

 • umowa, w której określony jest obowiązek poddania się egzekucji, np. umowa najmu okazjonalnego (wzór dokumentu można uzyskać w mojej Kancelarii) czy umowa o dofinansowanie – do wglądu,

 • w przypadku, gdy obowiązek poddania się egzekucji wynika z umowy najmu okazjonalnego konieczne również będzie:

  • wskazanie innej nieruchomości/lokalu mieszkalnego, w których najemca będzie mógł zamieszkiwać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu (wzór dokumentu można uzyskać w mojej Kancelarii),

  • oświadczenie właściciela lokalu/ nieruchomości lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu/nieruchomości o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu - na żądanie wynajmującego z podpisem notarialnie poświadczonym (wzór dokumentu można uzyskać w mojej Kancelarii).

 

12) Umowa majątkowa małżeńska (np. intercyza):

 • dane osobowe stron czynności - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania,

 • odpis aktu małżeństwa (opcjonalnie),

 • informacja na temat dotychczasowego ustroju majątkowego,

 • jeśli małżonkowie chcą ograniczyć wspólność ustawową – określenie przedmiotów, które mają zostać wyłączone z majątku wspólnego.

 • jeśli małżonkowie chcą rozszerzyć wspólność ustawową – określenie przedmiotów, które mają zostać włączone do majątku wspólnego.

 • jeśli małżonkowie chcą zawrzeć umowę przedmałżeńską – określenie planowanego terminu zawarcia związku małżeńskiego.

 

13) Pełnomocnictwo do sprzedaży/nabycia nieruchomości:

 • dane osobowe udzielającego pełnomocnictwa:

  • w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz ewentualny wypis umowy majątkowej małżeńskiej, odpis prawomocnego wyroku rozwodowego lub odpis prawomocnego wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową,

  • w przypadku osób prawnych: nazwa, siedziba, numer KRS, NIP, REGON, dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz umowa (np. umowa spółki), akt założycielski lub statut – do wglądu, uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy, umowy (np. umowy spółki), z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna,

  • dodatkowo w przypadku przedsiębiorców dokonujących czynności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON,

 • dane osobowe pełnomocnika - imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL,

 • dane nieruchomości - najlepiej numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej,

 • informacja czy pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw,

 • informacja czy pełnomocnik może być druga stroną czynności dokonywanej w wykonaniu pełnomocnictwa i czy może reprezentować obie strony czynności,

 • informacja czy pełnomocnictwo jest terminowe.

 

14)  Umowa spółki (osobowej lub kapitałowej)/powołanie fundacji/statut spółdzielni:

 • dane osobowe:

  • w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz ewentualny wypis umowy majątkowej małżeńskiej, odpis prawomocnego wyroku rozwodowego lub odpis prawomocnego wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową,

  • w przypadku osób prawnych: nazwa, siedziba, numer KRS, NIP, REGON, dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz umowa (np. umowa spółki), akt założycielski lub statut – do wglądu, uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy, umowy (np. umowy spółki), z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna,

 • w przypadku SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ (dowolny kapitał zakładowy) należy ponadto podać:

 1. firmę i siedzibę spółki,  
 2. przedmiot działalności spółki,  
 3. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,  
 4. oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,  
 5. oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową),

 

 • w przypadku SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ (kapitał zakładowy min. 50 000,00zł) należy ponadto podać:

 1. firmę i siedzibę spółki,  
 2. przedmiot działalności spółki,  
 3. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,  
 4. oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość,  
 5. wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,  
 6. liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,  
 7. nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń,  
 8. organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.

 

 • w przypadku SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (kapitał zakładowy min. 5000,00zł) należy ponadto podać:

 1. firmę i siedzibę spółki,  
 2. przedmiot działalności spółki,  
 3. wysokość kapitału zakładowego,  
 4. czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,  
 5. liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,  
 6. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

 

 

 • w przypadku SPÓŁKI AKCYJNEJ (kapitał zakładowy min. 100 000,00zł) należy ponadto podać:

 1. firmę i siedzibę spółki,  
 2. przedmiot działalności spółki,  
 3. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,  
 4. wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,  
 5. wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,  
 6. liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,  
 7. nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli,  
 8. liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,  
 9. pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.  

 

Jak również ewentualnie statut powinien zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, postanowienia dotyczące: 

 1. liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw,  
 2. wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje,  
 3. warunków i sposobu umorzenia akcji,  
 4. ograniczeń zbywalności akcji,  
 5. uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354 KSH, 
 6.  co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem.

 

15) Protokół zgromadzenia wspólników spółki z o.o.:

 • firma Spółki, jej siedziba oraz numer KRS,

 • tekst jednolity umowy spółki,

 • lista wspólników,

 • porządek obrad,

 • projekty uchwał.

 

16) Testament:

 • dane osobowe sporządzającego testament - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania,

 • dane osób powoływanych do spadku (spadkobierców, zapisobierców, wykonawcy testamentu, osób obciążonych obowiązkiem wykonania polecenia) - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL,

 • w przypadku zapisu zwykłego lub windykacyjnego - dane przedmiotu zapisu (w przypadku nieruchomości - numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej),

 • w przypadku pozbawienia prawa do zachowku – powód wydziedziczenia.

 

17)  Oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku:

 • dane osobowe składającego oświadczenie - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania,

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

 • informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych i testamentowych: imiona, nazwiska, adres zamieszkania,

 • informacje o istnieniu, treści i miejscu przechowywania testamentów spadkodawcy, jeżeli zostały sporządzone.

 • informacje o osobach, które już przyjęły/odrzuciły spadek,

 • w przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletniego – postanowienie sądu zezwalające na taką czynność oraz akt urodzenia małoletniego.

 

18) Akt poświadczenia dziedziczenia (wszyscy spadkobiercy muszą stawić się osobiście):

 • dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania,

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

 • zaświadczenie o ostatnim adresie zameldowania i numerze PESEL spadkodawcy wydane przez właściwy Urząd Gminy/Miasta, 

 • testament spadkodawcy (jeśli został sporządzony),

 • akty stanu cywilnego spadkobierców: skrócone odpisy aktów urodzenia lub skrócone odpisy aktów małżeństwa (akt małżeństwa w przypadku dzieci, które zmieniły nazwisko po wstąpieniu w związek małżeński),

 • oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku (jeżeli już były składane),

 • umowa o zrzeczenie się dziedziczenia (jeżeli została zawarta),

 • informacja, czy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo w spadku objęte zarządem sukcesyjnym,

 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej nieruchomości, które wchodzą w skład spadku.

 

19) Poświadczenie podpisu:

 • czynność notarialna dotyczy wyłącznie poświadczenia podpisu, nie zaś treści dokumentu, pod którą podpis jest składny,

 • podpisy na dokumentach składane są w obecności notariusza, zaś gdy podpis na poświadczonym dokumencie nie był złożony w obecności notariusza, osoba, która podpis taki już złożyła, może uznać go przed notariuszem za podpis własnoręczny,

 • do poświadczenia podpisu konieczna jest obecność osoby, której podpis ma zostać poświadczony,

 • dane osobowe stron czynności:

  • w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania,

  • w przypadku osób prawnych: nazwa, siedziba, numer KRS, NIP, REGON, dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz umowa (np. umowa spółki), akt założycielski lub statut – do wglądu, uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy, umowy (np. umowy spółki), z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna,

  • dodatkowo w przypadku przedsiębiorców dokonujących czynności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON,

 • dokument, na którym ma zostać złożony podpis.

 

20) Poświadczenie podpisu dotyczące Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD):

 • ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej, zawieranej pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta z małżonkiem – ale inni członkowie rodziny, znajomi, konkubinat, związek partnerski itp. nie mogą nabyć rodzinnego ogrodu działkowego w udziałach,

 • na zasadach określonych w statucie, stowarzyszenie ogrodowe może oddać działkę w bezpłatne używanie niektórym instytucjom,

 • umowa nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki (zasadą jest, że jedna osoba może nabyć tylko jeden ROD),

 • przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnia się w szczególności ustawowe funkcje ROD i działki, a także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę (stowarzyszenie może się nie zgodzić, aby działkę nabyła osoba zamieszkała daleko)

 • prawo do działki po zmarłym przysługuje osobom bliskim na zasadach określonych w art 38 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, 

 • w drodze umowy można przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (umowa o przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, a jej skuteczność zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe. Stowarzyszenie ogrodowe zatwierdza przeniesienie prawa do działki w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego wniosku o zatwierdzenie.

2. Zawarcie umowy przeniesienia praw do działki ROD – kolejne etapy: 

 • zbywca/zbywcy oraz nabywca/nabywcy udają się do notariusza z dokumentami tożsamości (dowód osobisty, paszport) oraz z trzema wypełnionymi egzemplarzami umowy przeniesienia prawa do działki

– wzór tej umowy zamieszczony jest między innymi na stronie:
http://pzd.pl/artykuly/20923/92/Umowa-przeniesienia-prawa-do-dzialki.html 

 • notariusz poświadcza własnoręczność podpisów stron złożonych w jego obecności pod powyższą umową, 

 • nabywca udaje się do Polskiego Związku Działkowców – Rodzinnego Ogrodu Działkowego z podpisaną umową i wnioskiem o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki.

 

21) Poświadczenie zgodności kopii z okazanym dokumentem:

 • dane osobowe stron czynności:

  • w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania,

  • w przypadku osób prawnych: nazwa, siedziba, numer KRS, NIP, REGON, dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania

  • dodatkowo w przypadku przedsiębiorców dokonujących czynności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON,

 • oryginał dokumentu.

 

22) Poświadczenie daty okazania dokumentu (data pewna):

 • dane osobowe stron czynności:

  • w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania,

  • w przypadku osób prawnych: nazwa, siedziba, numer KRS, NIP, REGON, dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania

  • dodatkowo w przypadku przedsiębiorców dokonujących czynności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON,

 

 • oryginał dokumentu.

 

23) Zbycie przedsiębiorstwa (w którego skład wchodzi nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bądź prawo użytkowania wieczystego):

 • dane osobowe stron czynności:

  • w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania,

  • w przypadku osób prawnych: nazwa, siedziba, numer KRS, NIP, REGON, dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz umowa (np. umowa spółki), akt założycielski lub statut – do wglądu, uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy, umowy (np. umowy spółki), z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna,

  • dodatkowo w przypadku przedsiębiorców dokonujących czynności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON,

 • lista składników niematerialnych i materialnych przedsiębiorstwa, a w szczególności:

  • praw wynikających z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz praw do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikających z innych stosunków prawnych,

  • wierzytelności, praw z papierów wartościowych i środków pieniężnych,

  • koncesji, licencji i zezwoleń,

  • patentów i innych praw własności przemysłowej,

  • majątkowych praw autorskich i majątkowych praw pokrewnych,

  • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),

  • wskazanie czy w skład przedsiębiorstwa wchodzi własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości.

 

24) Obrót nieruchomościami rolnymi (powyżej 3000 m2):

Rolnikiem indywidualnym jest osoba fizyczna będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

DOKUMENTY od rolnika indywidualnego:

 1. Zaświadczenie własnoręczne rolnika indywidualnego stwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego (min. 1 ha) przez okres co najmniej 5 lat o powierzchni użytków rolnych ___ ha oraz że powierzchnia gospodarstwa nie przekracza 300 ha.

 2. Zaświadczenie wydane przez ewidencję ludności Urzędu Gminy potwierdzające zameldowanie na pobyt stały od co najmniej 5 lat w gminie na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

 3. Dokument potwierdzający kwalifikacje rolnicze, tj.

 1. wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub – dyplom lub świadectwo ukończenia,
 2. tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub – dyplom lub świadectwo ukończenia oraz zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, akt notarialny nabycia własnej nieruchomości rolnej lub świadectwo pracy w gospodarstwie rolne,
 3. wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub - dyplom lub świadectwo ukończenia oraz zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, akt notarialny nabycia własnej nieruchomości rolnej lub świadectwo pracy w gospodarstwie rolne,
 4. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie - świadectwo ukończenia oraz zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, akt notarialny nabycia własnej nieruchomości rolnej lub świadectwo pracy w gospodarstwie rolne.
 1. Jeżeli brak jest wykształcenia rolniczego - potwierdzenie stażu pracy zaświadczeniem o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS.

 2. W przypadku spełnienia warunków o pomocy DE MINIMIS w rolnictwie, wykaz środków pobranych w ostatnich dwóch latach oraz bieżącym roku.

 

25) Umowa przedwstępna:

 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie o stanie zbioru dokumentów,

 • dane osobowe stron czynności:

  • w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz ewentualny wypis umowy majątkowej małżeńskiej, odpis prawomocnego wyroku rozwodowego lub odpis prawomocnego wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową,

  • w przypadku osób prawnych: nazwa, siedziba, numer KRS, NIP, REGON, dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania oraz umowa (np. umowa spółki), akt założycielski lub statut – do wglądu, uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy, umowy (np. umowy spółki), z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna,

  • dodatkowo w przypadku przedsiębiorców dokonujących czynności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, a gdy przedsiębiorca występuje jako zbywca zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach: w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z tytułu składek ZUS,

 • w przypadku działania przez pełnomocnika - wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa,

 • reszta dokumentów zależy od tego jakiej nieruchomości lub prawa dotyczy podział - dokumenty takie jak w pkt 1, 3 lub 5 – przy czym te dokumenty nie są wymogiem koniecznym do zawarcia umowy przedwstępnej i mogą zostań dostarczone dopiero do umowy przyrzeczonej sprzedaży.

 

PRZYDATNE INFORMACJE:

1. Wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej, wypisy z kartoteki budynków wydawane są przez urząd miasta/gminy lub starostwo powiatowe właściwe ze względu na miejsce położenia działki.

Wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawane są w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na położenie działki.

Dla nieruchomości położonych na terenie miasta Lublin właściwy jest Urząd Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej nr 14 (20-071 Lublin, tel. 81 466 21 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Dla nieruchomości położonych na terenie powiatu lubelskiego:

- dla gmin: Bychawa, Strzyżewice, Jabłonna, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew – właściwe jest Starostwo Powiatowe w Lublinie filia w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 22 (23-100 Bychawa, tel. 81 566-00-60, 81 566-00-34, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),

- dla gmin: Bełżyce, Borzechów, Wojciechów – właściwe jest Starostwo Powiatowe w Lublinie filia w Bełżycach przy ul. Fabrycznej nr 2b (24-200 Bełżyce, tel. 81 517-20-28, 81 516-27-35, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),

- dla pozostałych gmin powiatu lubelskiego – właściwe jest Starostwo Powiatowe w Lublinie przy ul. Spokojnej nr 9 (20-074 Lublin, tel.81 528 66 03, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

2. Wszelkie odpisy aktów stanu cywilnego można uzyskać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego (adresy i numery telefonów USC w Polsce znajdują się tutaj - www.mswia.gov.pl/pl/import/98,dok.html).

Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie położony jest przy ul. Spokojnej nr 2, (pokój nr 276, II piętro, 20-074 Lublin, tel. 81 466 15 14).

3. Zaświadczenia o braku osób zameldowanych w lokalu/budynku mieszkalnym:
wydawane są w urzędzie gminy/miasta właściwym ze względu na położenie lokalu/budynku mieszkalnego.

Dla nieruchomości położonych na terenie miasta Lublin właściwy jest Urząd Miasta Lublin Biuro Obsługi Mieszkańców przy ul. Wieniawska nr 14, (stanowiska nr 15, 16, 17, I piętro, 20-071 Lublin, tel. 81 466 10 00).

4. Zaświadczenia wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn wydawane są w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce położenia przedmiotu umowy (lokalu/działki). 

Właściwość miejscowa urzędów skarbowych w sprawach podatku od spadków i darowizn:

- w sprawach dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, zachowku:

 1. jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości,

 2. jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawa majątkowe wymienione w lit. a i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości,

 3. w przypadkach innych niż wymienione w lit. a i b - według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu,

 • w sprawach darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, ustanowienia użytkowania i służebności:

  1. jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości,

  2. jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawa majątkowe wymienione w lit. a i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości,

  3. w przypadkach innych niż wymienione w lit. a i b - według miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.
   Właściwość miejscową urzędów skarbowych można znaleźć tu: 
   https://bazy.hoga.pl/wyszukiwarka-urzedow-skarbowych/

 

5. Standardowe koszty uzyskania każdego z dokumentów w poszczególnych urzędach to dla:

- wypisu z rejestru gruntów – 50 zł/szt., zaś wyrysu z mapy ewidencyjnej 110 zł/szt. (w sytuacji, gdy zachodzi konieczność przedstawienia notariuszowi wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, należy wnosić o wydanie takich dokumentów łącznie (łączny koszt - 150,00 zł),

- wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 50 zł/szt., wypisu z planu wraz z mapą – 70 zł/szt.,

- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, o braku planu zagospodarowania przestrzennego, o rewitalizacji, o lasach, o samodzielności lokalu, o braku osób zameldowanych – 17 zł/ szt.

- odpisu skróconego z Urzędu Stanu Cywilnego – 22 zł/szt,

- jeżeli dokumenty w urzędach pobierze za nas inna osoba, w tym celu należy sporządzić pełnomocnictwo oraz uiścić opłatę skarbową (w kasie urzędu lub na rachunek bankowy) za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, chyba że pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, lub rodzeństwu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt!

 

Wymagane dokumenty

Mam nadzieję, że informacje zawarte na stronie internetowej mojej kancelarii w Lublinie ułatwią Państwu proces przygotowania się do wizyty u notariusza. Dzięki kompletowi dokumentów sprawa zostanie załatwiona sprawniej, a ryzyko pomyłki będzie minimalne. Wiedząc, że wielu z moich Klientów korzysta z informacji dostępnych on-line, prezentuje wykaz dokumentów, umożliwiający zdobycie rzetelnej wiedzy i znaczną oszczędność czasu. Notariusz, jako osoba posiadająca pełnię władzy publicznej, ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa i dbania o interesy stron uczestniczących w czynności notarialnych. Zapoznanie się z pełną dokumentacją dotyczącą konkretnej sprawy jest kluczowe dla realizowanych przez niego zadań.

Notariusz musi dokładnie zbadać dokumenty, aby upewnić się, że zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Brak odpowiednich dokumentów lub ich nieprawidłowe przygotowanie może skutkować nieważnością czynności notarialnej, co może prowadzić do komplikacji prawnych dla stron. Notariusz odpowiedzialny jest ponadto za rzetelne przedstawienie treści umowy czy innego aktu prawnego. Podczas analizy dokumentacji musi on dokładnie zapoznać się z postanowieniami umowy oraz sprawdzić zgodność istotnych elementów, takich jak ceny, terminy bądź inne uwzględnione warunki. Pełna wiedza na temat stanu prawnego w danej sytuacji uprawnia notariusza do sporządzenia aktu notarialnego.

 


Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej