Notariusz Laura Ferorelli - wykształcenie i doświadczenie

Notariusz Laura Ferorelli jest absolwentką prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Lublinie w 2021 roku, odbyła 3,5 letnią aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie.

Jako osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza - zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158) - dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

W sposób przystępny i zrozumiały udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnych, wyliczy wysokości taksy notarialnej oraz należnych podatków i opłat sądowych, a ponadto zapewni rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy, tak by zagwarantować Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując przy tym bezstronność i staranność.

Jako notariusz jest zobowiązana zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których została poinformowana ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oznacza to utrzymywanie w tajemnicy informacji, takich jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane spółki. Notariusz czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Więcej informacji dotyczących działalności naszej kancelarii notarialnej mogą Państwo uzyskać telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

 

Czym jest ustanowienie służebności?

Służebność ustanawia się poprzez wpis do III działu księgi wieczystej nieruchomości, który ogranicza jej prawo własności. Służebność ustanawiana jest w celu zwiększenia możliwości eksploatowania innej nieruchomości lub też by zadośćuczynić potrzebom danej osoby. Wyróżnia się służebność osobistą mieszkania, gruntu oraz przesyłu. Na czym polega każda z nich?

 

osoba podpisująca dokument obok makiety domku

Czym jest służebność osobista mieszkania?

Ustanowienie służebności osobistej mieszkania polega na przekazaniu wskazanej osobie prawa do dysponowania lokalem mieszkalnym, do którego może ona przyjąć małżonka oraz dzieci. Dzięki ustanowieniu służebności na jej korzyść, zyskuje ona również prawo do korzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych budynku. Aby ją ustanowić, właściciel lokalu powinien złożyć stosowne oświadczenie, potwierdzające służebność nieruchomości na rzecz innej osoby. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że służebność osobista mieszkania obowiązuje każdego następnego właściciela nieruchomości. Po śmierci wskazanej osoby służebność osobista mieszkania może być ustanowiona przez właściciela nieruchomości na rzecz jej małżonka, dzieci lub rodziców. Omawiana służebność może zostać sądownie zamieniona na rentę, jeśli uprawniony do służebności dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swojego prawa.

 

Czym charakteryzuje się służebność gruntowa?

Kolejnym rodzajem służebności jest służebność gruntowa, stanowiąca obciążenie jednej nieruchomości na rzecz drugiej. Właściciel nieruchomości władnącej korzysta w wyznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej. Służebność gruntowa może polegać na przykład na służebności przejazdu czy przejścia przez nieruchomość. Różnica między służebnością mieszkania a gruntową polega na tym, że służebność osobista wygasa wraz ze śmiercią osoby uprawnionej i nie przechodzi na spadkobierców, w przeciwieństwie do służebności gruntowej, która jest ustanawiana na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości.

 

Służebność przesyłu dla przedsiębiorców

Instytucja służebności przesyłu dotyczy głównie przedsiębiorców i polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia przesyłowe lub którego własność one stanowią. Dzięki możliwości ustanowienia na jego korzyść służebności przesyłu, przedsiębiorca może korzystać w wyznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem urządzeń. Omawiane prawo dotyczy głównie przedsiębiorców przesyłowych, których własnością stają się na mocy służebność urządzenia przesyłające prąd, gaz, wodę razem z ich przyłączeniem do sieci. Służebność daje również dostęp do naprawy czy konserwacji urządzeń.

Niezależnie od rodzaju służebności, powstaje ona na mocy umowy, orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej lub, w przypadku służebności gruntowej i trwałego oraz widocznego korzystaniu z urządzenia, na mocy zasiedzenia. W umowie służebności określić należy nieruchomość władnącą i obciążoną, zakres uprawnień właściciela nieruchomości władnącej, a także należy wskazać, czy służebność została ustanowiona odpłatnie czy nieodpłatnie.

 

 

Kancelaria Notarialna Notariusz Laura Ferorelli - kompleksowa obsługa czynności notarialnych

Czytaj więcej